The Kai Team

Jonathan Smith

Cofounder & CEO

Jane Decker

Cofounder & COO

Dan Rye

Cofounder & CTO